Taisyklės ir sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Casa Gourmet elektroninės parduotuvės, esančios adresu www.casagourmet.lt, taisyklės, toliau– Taisyklės, yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas – sudarė užsakymo, kurį Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje , pagrindu.
 2. Minimali užsakymo suma yra 15 EUR, mažesnės kainos užsakymų neleidžiama pateikti.
 3. Nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – nuotolinė sutartis arba pirkimo – pardavimo sutartis) laikoma sudaryta, kai Pirkėjas iš Pardavėjo e-parduotuvėje pateiktų pasiūlymų suformuoja prekių užsakymą, pasirenka apmokėjimo būdą, nurodo pristatymo adresą, pateikia reikalingus Pirkėjo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant patvirtinimą apie Pirkėjo amžių ar kitas Pirkėjo ypatybes, kai tą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai Sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį.
 4. Taisyklės yra šalis įpareigojantis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti.
 6. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka.
 7. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 8. Pardavėjas turi teisę laikotarpiu iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 9. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą.

PIRKĖJO TEISĖS

 1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes.
 2. Į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

UŽSAKYMO VYKDYMAS

 1. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas e-parduotuvės interneto svetainės puslapyje „Prekių pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu.
 2. Pardavėjas dės pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekių, pristatyti mažesnį prekių kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas.
 3. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos e-parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu.
 4. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
 5. Tuo atveju, kai Pirkėjo e-parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.
 6. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nutraukta Pardavėjui užfiksavus, kad prekių neįmanoma pristatyti dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą).
 7. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, išorinę prekių išvaizdą ir komplektiškumą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. Prekių kainos casagourmet e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu.
 2. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.
 3. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti e-parduotuvėje mokėjimo metodų meniu.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 1. Prekei taikomas tos prekės gamintojo nustatytas garantinis terminas, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesnis kaip garantija pagal įstatymą.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
 3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Kilus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina nukentėjusiajai šaliai pagrįstus nuostolius.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Kiekvienas Pirkėjas – vartotojas turi galimybę spręsti iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu.